In Remembrance of Nepal Earthquake 2015

  |

मिति २०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पको सम्झना पुर्ब-तयारी एवं यस स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद ब्यबस्थापन इकाई (HEDMU)/ स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र (HEOC), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुर्बतयारी, प्रतिकार्य एवं पुनर्लाभका सन्धर्भमा गरेका कार्यहरु एवं केहि सुचनामुलक संदेशको सम्क्षिप्त विवरण !!!

Health Emergency and Disaster Management Unit (HEDMU)/ Health Emergency Operation Center (HEOC)/ Ministry of Health and Population