हाल: आ. ब. २०७६/७७ HEDMU/HEOC मा प्राप्त योजनाको विवरणहरु:-

  • HEOC/PHEOC विस्तार तथा सुदृढीकरण
  • हब/ सहायक अस्पताल, तालीम, सहजीकरण, एम्बुलेन्स, तालीम साईट सुदृढीकरण तथा तालिमको प्रभाब मुल्यांकन अध्ययन समेत
  • HEDMU/HEOC/PHEOCs निर्देशक समिती, प्राबिधिक समिती, कार्य समूह, स्वास्थ्यकर्मी अन्तरक्रिया बैठक संघ, प्रदेश तथा पालिका तह संग अन्तरक्रिया/ Advisory
  • सूचना ब्यबस्थापन, इन्टरनेट, BGAN, सूचना संचार तथा वेब पोर्टल व्यवस्थापन
  • विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालीम, कार्यशाला र सिमुलेशन अभ्यास (WHO Support)
  • आकष्मिक प्रजनन स्वास्थ्य (RH) किट pre-positioning (UNFPA Support)

WHO, UNICEF, UNFPA, Sing Health/ Temasek Foundation International, NRCS, Save the Children, ADRA Nepal, Americares, Humanity and Inclusion, World Vision International, FPAN, NHSSP, Plan International, JICA, KOICA को सहयोग तथा साझेदारी रहने छ |