Coronavirus disease (COVID-19) outbreak updates & resource materials

  |
    Situation_Reports Technical_Guidance Press Release/Notice IEC_Materials Situation Report_COVID-19 होम आइसोलेशनमा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि हाते पुस्तिका कोभिड-१९ रोकथाम सुक्ष्म योजना (Micro Containment Plan) Clinical Management of COVID-19 in Health Care Setting (Second Edition) अक्सिजनको प्रयोग तथा आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ शववाहन सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ Enhanced Surveillance on Sero-Prevalence of SARS-COV-2 in General Population Provincial Profile Responding to COVID-19 HEOC Achievement Report एकिकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व-अस्पताल सेवा संचालन निर्देशिका, २०७७ कोभिड-१९ स्वास्थ्य क्षेत्र द्रुत कार्ययोजना (फाल्गुन २०७७ -असार, २०७८) समुदाय स्तरमा कोभिड सहजीकरण समूह परिचालन सम्बन्धि मार्ग निर्देशन होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितहरूलाई “आइसोलेसन कीट” उपलब्ध गराउने सम्बन्धि मार्ग निर्देशन Validation protocol for COVID-19 Diagnostic items कोभिड-१९ का...
Read More