Coronavirus disease (COVID-19) outbreak updates & resource materials

  |
      Situation_Reports Technical_Guidance/Press Release 3W Mapping IEC_Materials   Rapid Hospital Readiness facility assessment of fourteen COVID-19 unified hospitals inside kathmandu valley Rapid Hospital Readiness Facility Assessment of Seven Provincial COVID-19 Unified Hospitals 3W mapping of health related activies of COVID-19 कोभिड-१९ को सन्धर्भमा पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका अत्यावश्यक मापदण्ड   Flyers on COVID-19 (Nepali/English)   कोभिड-१९ को संक्रमणको उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको आदेश   Infographic Actions to do at place of residence/home for asymptomatic travelers     कोभिड-१९ संक्रमितहरूको आइसोलेशन सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड, २०७७   Reduce your risk of Coronavirus Infection_IEC Material   कोभिड-१९ महामारीको आपतकालीन अवस्था स्वास्थ्य जन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन...
Read More