Coronavirus disease (COVID-19) outbreak updates & resource materials

  |
      Situation_Reports Technical_Guidance 3W Mapping IEC_Materials Situation Report_COVID-19 कोभिड १९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन निर्देशिका 3W mapping of health related activies of COVID-19 कोभिड-१९ को सन्धर्भमा पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका अत्यावश्यक मापदण्ड Flyers on COVID-19 (Nepali/English)   कोभिड-१९ (COVID-19) महामारीको सन्दर्भमा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको सेवा व्यवस्थापनका लागी अन्तरीम मापदण्ड, २०७७   Interim Guidance for the Health related Rehabilitation and Physiotherapy of persons with COVID-19 in Acute Care Settings   Infographic Actions to do at place of residence/home for asymptomatic travelers   कोभिड-१९ को संक्रमणको उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको आदेश   कोभिड-१९ संक्रमितहरूको आइसोलेशन सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड, २०७७   Reduce your...
Read More