Ministry of Health and Population Organogram – 2075

View | Download

Health Emergency and Disaster Management Unit (HEDMU)/ Health Emergency Operation Center (HEOC)/ Ministry of Health and Population (MoHP)

स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद ब्यबस्थापन इकाई

Health Emergency and Disaster Management Unit

Terms of Reference (ToR) (NP)

 1. स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपदको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्ने |
 2. गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन केन्द्र लगायत अन्य सम्बन्धीत निकायहरु संग स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पर्क बिन्दुको रुपमा कार्य गर्ने |
 3. स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपदको अवस्थामा राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रसंग समन्वय गरी द्रुत प्रतिकार्य गर्ने |
 4. प्रदेश तथा स्थानीय तह संग स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपदको अबस्थामा केन्द्रिय सम्पर्क बिन्दुको रुपमा कार्य गर्ने |
 5. आपतकालीन तथा विपदको अवस्थामा सहयोगी अन्तराष्ट्रिय निकाय, गैरसरकारी एवं सरोकारवाला संघसंस्थाहरु संग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग परिचालन गर्ने |
 6. स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको सूचनाहरूलाई अभिलेखीकरण गर्ने |
 7. मापदण्ड निर्धारण तथा क्षमता विकाशका लागि राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रसंग सहकार्य गर्ने |

Terms of Reference (ToR) (EN)

 1. To work as a secretariat of Ministry of Health and Population during health emergencies and disasters
 2. To work with the National Disaster Management Center under the Ministry of Home Affairs and other related bodies as a health sector center point.
 3. During health emergencies and disasters; coordination with the DoHS & Divisions/ Centers for emergency medical team and rapid response.
 4. To work as a central communication body with the provincial and local level during health emergencies and disaster.
 5. Operate necessary assistance by coordinating with the affiliated international bodies, non-governmental organizations and organizations during emergency and disasters.
 6. Necessary coordination with the Hub and satellite hospital networks to facilitate service during emergencies and disasters.
 7. Collect, maintain databases or data relevant to health disaster.
 8. To coordinate with the National Disease Control Center/ DoHS (NHTC) for Standard /Criteria and capacity development.