२०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा सूचना सम्बन्धमा

मिति २०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पको सम्झना पुर्बतायारी एवं यस स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद ब्यबस्थापन इकाई/ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुर्बतयारी, प्रतिकार्य एवं पुनर्लाभका सन्धर्भमा गरेका कार्यहरु एवं केहि सुचनामुलक कुराहरु तयार पारेको छ |

Health Emergency and Disaster Management Unit (HEDMU)/ Health Emergency Operation Center (HEOC)/ Ministry of Health and Population