Weekly Video Conferencing: HEOC with PHEOCs (Pokhara, Surkhet and Doti)

स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्रले २४ सै घण्टा सतर्क आबस्थामा रही स्वास्थ्य क्षेत्रको विपद प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्यांकहरु उपलब्ध गराउनुका साथै सोको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुसंग निरन्तर समन्वय कायम गर्दै आएको छ | यस केन्द्रमा टेलिफोन, मोबाइल, स्याटलाइट, भि.एच.एफ., Video Conference, फोन, इन्टरनेट लगायतका सेवा उपलब्ध छ |

मिति २०७५ साल वैसाख १९ गते देखि प्रत्येक साताको बुधबारका दिन स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाईले प्रदेश स्तरमा बिगत सातामा घटेका घटनाहरु (विपद, महामारी, असमाहिक घटना) भएको/नभएको जानकारी आदानप्रदान गर्नुका साथै कुनैपनि असमाहिक घटना भएको खण्डमा सो घटनाको व्यवस्थापन तथा रोकथाम गर्न गरीएका विभिन्न प्रयास र प्रतिकार्य हरुको बारेमा प्रादेशिक आपतकालीन केन्द्रहरु संग साप्ताहिकरुपमा Video Conference मार्फत जानकारी लिने कार्य गरीन्छ | सबै प्रादेशिक आपतकालीन केन्द्रहरु बाट दैनिक रुपमा विवरण संकलन गरी आवश्यक प्रकृयाको लागि छलफल, निर्णयको लागि आगाडी बढाइन्छ |

Video Conference Report #1 (12 Dec 2018)

Video Conference Report #2 (26 Dec 2018)

Video Conference Report #3 (2 Jan 2019)