Coronavirus disease (COVID-19) outbreak updates & resource materials

  |

    Situation_Reports

Technical_Guidance

Press Release/Notice

IEC_Materials

Situation Report_COVID-19 #152 (as of 10 July 2020) कोभिड-१९ को संक्रमणको उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको आदेश

कोभिड-१९ संक्रमितहरूको आइसोलेशन सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड, २०७७

How to collect nasopharyngeal swab version? (Video) Flyers on COVID-19 (Nepali/English)
Situation Reports #1 to #151 कोभिड-१९ महामारीको आपतकालीन अवस्था स्वास्थ्य जन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन (अन्तरिम निर्देशन),  २०७७ कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७ Infographic Actions to do at place of residence/home for asymptomatic travelers
कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापना सेवा प्रवाह सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका २०७७ Reduce your risk of Coronavirus Infection_IEC Material
निजि प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ को मोलिक्युलर परीक्षण (PCR) परीक्षण गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७

कोभिड-१९ महामारी सन्दर्भमा पोषण पुनस्थापना गृह संचालनका लागि जारी गरिएको अन्तरिम निर्देशिका, २०७७

कोभिड-१९ केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग टिम परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७
कोभिड-१९ को सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विभिन्न दात्री निकाय/ सहयोगी निकायहरुले प्रदान गर्ने सहायता सामाग्री सम्बन्धि न्युनतम मापदण्ड,२०७७
कोभिड-१९ को सन्दर्भमा वातावरणीय सरसफाई र नि:संक्रमिकरण (Environmental Cleaning and Disinfection) बारे अन्तरिम मार्गदर्शन
व्यवस्थित बन्दाबन्दीमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, २०७७ 

Forms

कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्क्षिप्त कार्यविधि-२०७६ (दोश्रो संशोधन २०७७)

COVID-19 Designated Hospitals

Contact Tracing Form National Testing Guidelines for COVID-19 COVID-19 Fever Clinics
Interim Reporting form for suspected case of COVID-19 कोभिड-१९ केशको आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका Level-1 COVID-19 Hospitals
COVID-19 Emergency Medical Deployment Teams (EMDT) Mobilization Guidelines Level-2 COVID-19 Hospitals
कोरोना भाईरस रोग (कोभिड-१९) विश्व महामारीको समयमा प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको लागि अन्तरिम मार्गनिर्देशन (Nepali)

Interim Guidance for RMNCH services in COVID 19 Pandemic (English)

Level-3 COVID-19 Hospitals
क्वारेन्टाईनमा रहेका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था
कोभिड-१९ का बिरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ 
Pocket Book for Infection Prevention and Control Measures for COVID-19 in the Healthcare Setting
Health Sector Emergency Response Plan, COVID-19 Pandemic
कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७
कोभिड-१९ युनिफाईड अस्पताल सञ्‍चालन आदेश, २०७७
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७
Ayurveda and Alternative Medicine Guidelines of Preventive Measures and Management Protocol for COVID 19 in Nepal
Standard Operating Procedure (SoP) of Cleaning and decontamination of the ambulance used in COVID-19
Interim Guideline for the establishment and Operationalization of molecular Laboratory for COVID-19 testing in Nepal
Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting
कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका २०७६
NMC Interim Guidance for Infection Prevention and Control when COVID-19 is suspected
Interim Clinical Guidance for Care of Patients with COVID-19 in Health Care Settings
Algorithm to suspect Novel Corona Virus (COVID-19) infection based on the WHO Surveillance Case Definition
COVID-19 Clinical Management Guideline
Guidelines for use of PPE -COVID-19 (In Nepali and English)
Suspected Case-Laboratory Mgmt
COVID 19 SoP, Case Investigation and Contact Tracing Form
कोभिड-१९ क्लिनिक संचालन सम्बन्धी कार्यविवरण
COVID-19 Patient Transfer Team (PTT) Guidelines
कोभिड-१९ रोग को महामारीका समयमा आयात बिन्दुमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि
नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) सम्बन्धी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत प्रेसित भएका प्रोटोकल, मार्गदर्शन

 

Other Useful Links:

  1. WHO Technical Guidance
  2. WHO Situation Report(s)
  3. Emergency Contacts