Coronavirus disease (COVID-19) outbreak updates & resource materials

  |

 

    Situation_Reports

Technical_Guidance/Press Release

3W Mapping

IEC_Materials

 

Rapid Hospital Readiness facility assessment of fourteen COVID-19 unified hospitals inside kathmandu valley

Rapid Hospital Readiness Facility Assessment of Seven Provincial COVID-19 Unified Hospitals

3W mapping of health related activies of COVID-19 कोभिड-१९ को सन्धर्भमा पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका अत्यावश्यक मापदण्ड

 

Flyers on COVID-19 (Nepali/English)

  कोभिड-१९ को संक्रमणको उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको आदेश   Infographic Actions to do at place of residence/home for asymptomatic travelers
 

 

कोभिड-१९ संक्रमितहरूको आइसोलेशन सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड, २०७७

  Reduce your risk of Coronavirus Infection_IEC Material

 

कोभिड-१९ महामारीको आपतकालीन अवस्था स्वास्थ्य जन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन (अन्तरिम निर्देशन),  २०७७ (NP)

 

Health Care Waste Management in the context of COVID-19 Emergency (EN)

 

 

  कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापना सेवा प्रवाह सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका २०७७    
  निजि प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ को मोलिक्युलर परीक्षण (PCR) परीक्षण गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७

 

कोभिड-१९ महामारी सन्दर्भमा पोषण पुनस्थापना गृह संचालनका लागि जारी गरिएको अन्तरिम निर्देशिका, २०७७

   
  कोभिड-१९ केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग टिम परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७    
 

कोभिड-१९ को सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विभिन्न दात्री निकाय/ सहयोगी निकायहरुले प्रदान गर्ने सहायता सामाग्री सम्बन्धि न्युनतम मापदण्ड,२०७७

   
  कोभिड-१९ को सन्दर्भमा वातावरणीय सरसफाई र नि:संक्रमिकरण (Environmental Cleaning and Disinfection) बारे अन्तरिम मार्गदर्शन    

 

व्यवस्थित बन्दाबन्दीमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, २०७७     
  कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्क्षिप्त कार्यविधि-२०७६ (दोश्रो संशोधन २०७७)    
 

कोभिड-१९ केशको आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका

   
 

COVID-19 Emergency Medical Deployment Teams (EMDT) Mobilization Guidelines

 

   
  कोरोना भाईरस रोग (कोभिड-१९) विश्व महामारीको समयमा प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको लागि अन्तरिम मार्गनिर्देशन (Nepali)

 

Interim Guidance for RMNCH services in COVID 19 Pandemic (English)

   
 
क्वारेन्टाईनमा रहेका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था    
       
  Pocket Book for Infection Prevention and Control Measures for COVID-19 in the Healthcare Setting    
 

Health Sector Emergency Response Plan, COVID-19 Pandemic

   
  कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७    
 

कोभिड-१९ युनिफाईड अस्पताल सञ्‍चालन आदेश, २०७७

   
 

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७

   
 

Ayurveda and Alternative Medicine Guidelines of Preventive Measures and Management Protocol for COVID 19 in Nepal

   
  Standard Operating Procedure (SoP) of Cleaning and decontamination of the ambulance used in COVID-19    
  Interim Guideline for the establishment and Operationalization of molecular Laboratory for COVID-19 testing in Nepal    
  Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting    
  कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका २०७६    
  NMC Interim Guidance for Infection Prevention and Control when COVID-19 is suspected    
  Interim Clinical Guidance for Care of Patients with COVID-19 in Health Care Settings    
  Algorithm to suspect Novel Corona Virus (COVID-19) infection based on the WHO Surveillance Case Definition    
  COVID-19 Clinical Management Guideline    
  Guidelines for use of PPE -COVID-19 (In Nepali and English)    
  Suspected Case-Laboratory Mgmt    
  COVID 19 SoP, Case Investigation and Contact Tracing Form    
  कोभिड-१९ क्लिनिक संचालन सम्बन्धी कार्यविवरण    
  COVID-19 Patient Transfer Team (PTT) Guidelines    
  कोभिड-१९ रोग को महामारीका समयमा आयात बिन्दुमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि    
 

Rapid Hospital Readiness Facility Assessment Checklist for COVID-19

कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्बन्धी सम्क्षिप्त कार्यविधि, २०७८

Clinical Management of COVID-19 in Health Care Setting (REVISED)

होम आइसोलेशनमा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि हाते पुस्तिका

कोभिड-१९ रोकथाम सुक्ष्म योजना (Micro Containment Plan)

अक्सिजनको प्रयोग तथा आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

शववाहन सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७

Enhanced Surveillance on Sero-Prevalence of SARS-COV-2 in General Population

Provincial Profile

Responding to COVID-19

HEOC Achievement Report

समुदाय स्तरमा कोभिड सहजीकरण समूह परिचालन सम्बन्धि मार्ग निर्देशन

होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितहरूलाई आइसोलेसन कीटउपलब्ध गराउने सम्बन्धि मार्ग निर्देशन

Validation protocol for COVID-19 Diagnostic items

कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्क्षिप्त कार्यविधि, २०७६ (दोश्रो संशोन)

कोभिड-१९ बिरामीहरूलाई एयर लिफ्टिंङ गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७

कोभिड-१९ का बिरामीहरूका उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्ग निर्देशन, २०७७ (पहिलो संशोधन )

 कोभिड १९ महामारिको सन्दर्भमा जेष्ठ  नागरिकहरुको सेवा प्रवाह  सम्बन्धि  मापदण्ड २०७७

Interim guidance for dental practices during covid 19 global emergency in Nepal, 2020

कोभिड-१९ को सन्दर्भमा चाडपर्व, जात्रा तथा उत्सवहरू मनाउँदा पालना गर्नु पर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, २०७७

   

Other Useful Links:

  1. WHO Technical Guidance
  2. WHO Situation Report(s)
  3. Emergency Contacts