resources

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सम्क्षिप्त विवरण तथा प्रगति प्रतिवेदन, २०७९

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सम्क्षिप्त विवरण तथा प्रगति प्रतिवेदन, २०७९
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सम्क्षिप्त विवरण तथा प्रगति प्रतिवेदन, २०७९

other related

CAPTURA Country Report: Nepal

August 11, 2023

read more
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२

July 05, 2023

read more
Joint external evaluation of IHR core capacities of Nepal Mission report: 28 November – 2 December 2022

July 04, 2023

read more
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्यविधि, २०७९

July 04, 2023

read more