news & updates

news & updates

डेंगी संक्रमण

हरेक शुक्रबार साढे दश बजे दश मिनेट अभियान सम्बन्धमा सार्वजनिक अनुरोध ।

डेंगी संक्रमण

May 12, 2023

 डेंगी संक्रमण - हरेक शुक्रबार साढे दश बजे दश मिनेट अभियान सम्बन्धमा सार्वजनिक अनुरोध ।

other news

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ संसोधन सम्बन्धमा सूचना

news & updates

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ संसोधन सम्बन्धमा सूचना
GoN-WHO Emergency Care System Strengthening Project in Nepal

news & updates

GoN-WHO Emergency Care System Strengthening Project in Nepal
Press Release COVID-19

news & updates

Press Release COVID-19
Jajarkot Earthquake update

news & updates

Jajarkot Earthquake update