news & updates

news & updates

Nepal Health Sector Simulation Exercise

Nepal Health Sector Simulation Exercise

Nepal Health Sector Simulation Exercise

May 22, 2024

Click Here to access full video

other news

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ संसोधन सम्बन्धमा सूचना

news & updates

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ संसोधन सम्बन्धमा सूचना
GoN-WHO Emergency Care System Strengthening Project in Nepal

news & updates

GoN-WHO Emergency Care System Strengthening Project in Nepal
Press Release COVID-19

news & updates

Press Release COVID-19
Jajarkot Earthquake update

news & updates

Jajarkot Earthquake update